Házasságkötés

A házasság Isten ajándéka, ha hittel fogadjuk, hogy a házastársam is az. A Szentírás is erről tesz bizonyságot: „Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2:18.) Az „ajándék“ naponkénti gyakorlata pedig a házasság szereztetési igéjében így hangzik: „Elhagyja a férfi az ő atyját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.“ (1Móz 2:24.)

Szeretettel várjuk gyülekezetünkbe azokat a párokat, akik tudják, hogy Isten áldása, igei üzenete, útravalója szükséges közös útjukhoz, a szeretet kapcsolatuk teljesebb megéléséhez.

A Szlovák Köztársaság törvényei alapján az egyház által megkötött házasság polgárjogilag is érvényes. Házasságot Egyházunk törvényei alapján az a pár köthet, ahol legalább az egyik református egyháztag.

A házasságkötési szándékát a pár a lelkészi hivatalban jelentheti be, időpont egyeztetéssel. (Jókai u.34., ill. tel.sz.: 0911 185 678). Ilyenkor egyeztetünk a szükséges okmányok, iratok felől is. Kérjük, hogy házasságkötési szándékukat a tervezett esküvő előtt legalább két hónappal jelezzék a lelkipásztornak.

Gyülekezetünkben az esküvőt 3 előkészítő beszélgetés, ún. jegyesoktatás előzi meg, ahol az Isten igéje alapján együtt gondolkodunk el többek között a házasságról , férj-, feleség- ill. apa- anya szerepekről. Az időpont individuális a párok számára, előre egyeztetett a lelkipásztorral.

Előkészületek:

Gyülekezeteinkben a szertartások szentsége nem a külsőségek függvénye, ezért nem szokás a templom túlzott díszítése. De a templom diszkrét esküvői dekorációja a családok feladata.
Mivel a templomi esküvő elsősorban nem gyülekezeti, hanem családi ünnep, ezért az esküvőért ún. stóladíjat kell fizetni, amely tartalmazza az egyházfi, a kántor és a lelkipásztor tiszteletdíját. Ezen túl a házasulandók, ill. az örömszülők Isten dicsőségére is adakozhatnak hálából, ezzel a gyülekezetet is támogatva.


A Szertartás menete:

A templomi esküvő során az ünnepélyes bevonulást követően a lelkipásztor köszönti a jegyespárt és a gyülekezetet, majd egy rövid imádság, illetve igény szerinti gyülekezeti éneklés után a Bibliából olvassa fel és hirdeti Isten Igéjét a jelenlévőknek. A prédikációt követően a jegyespár az állami és egyházi törvényeknek eleget téve egy-egy kérdésre válaszol:

Itt jelenlévő XY (Vőlegény) kijelented-e, hogy a melletted álló YZ-t hitvestársadul választod?
Ha így van válaszold: Kijelentem!
Válasz: Kijelentem.

Itt jelenlévő YZ (Menyasszony) kijelented-e, hogy a melletted álló XY-t hitvestársadul fogadod?
Ha így van válaszold: Kijelentem!
Válasz: Kijelentem.

Ezután következik a fogadalomtétel, az ún. házassági eskü, amely így hangzik:

A vőlegény számára:
Én … / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten, / hogy ezt a nőt, / akinek most Isten színe előtt kezét fogom, / szeretem. / Szeretetből veszem el őt / Isten törvénye szerint, / feleségül. / Hozzá hű leszek, vele megelégszem, / vele szentül élek, / vele tűrök, vele szenvedek, / és őt sem egészségében, sem betegségében, / sem boldog, sem boldogtalan állapotában / holtomiglan vagy holtáiglan / hitetlenül el nem hagyom, / hanem teljes életemben / hűséges gondviselője leszek. / Isten engem úgy segéljen. Ámen.

A menyasszony számára:
Én … / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten, / hogy ezt a férfit, / akinek most Isten színe előtt kezén vagyok, / szeretem. / Szeretetből megyek hozzá / Isten törvénye szerint, / feleségül. / Hozzá hű leszek, vele megelégszem, / vele szentül élek, / vele tűrök, vele szenvedek, / és őt sem egészségében, sem betegségében, / sem boldog, sem boldogtalan állapotában / holtomiglan vagy holtáiglan / hitetlenül el nem hagyom, / hanem teljes életemben / hűséges segítőtársa leszek. / Isten engem úgy segéljen. Ámen.

A fogadalomtétel után a lelkipásztor intelem és biztatás keretében kéri az új házaspárt esküjük megtartására.

Ezután következik a gyűrűfelhúzás (igény szerint).

Ezt az értük mondott lelkészi imádság, illetve a Jézustól tanult ima, a Miatyánk közös elmondása követi. Igény szerint gyülekezeti énekkel folytatódhat az istentisztelet, amelyet a lelkipásztor által elmondott áldás zár. Az ünnepélyes kivonulást követően a templom előterében, ill. Az udvaron fogadhatja az új házaspár a gratulációkat.

Reméljük, hogy az esküvő után is találkozhatunk a családdal, ezért ajánlunk figyelmükbe: minden vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet, s ezzel párhuzamosan gyermek-istentiszteletet és gyermekmegőrzést is. A gyülekezeti alkalmainkról (házasok napja, családi nap, stb…) tájékoztatást kapnak körleveleink alkalmával.