Keresztelő

A GYERMEKKERESZTSÉG

A keresztség nem hagyomány, szokás, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit megvallása, és a hozzá és Egyházához való tarozás kinyilvánítása. A gyemekkeresztségben a szülők hite, hitvallása az alap, ezért csak olyan 15 év alatti gyermekeket keresztelhetünk meg, akiknél a szülők közül legalább az egyik református hitéről már vallást tett (konfirmált) (Törvénytár 2_2011. 3§).

A keresztség jegyében, jelképeiben Jézus Krisztus halálára emlékezünk, hiszen ez által kapunk bűnbocsánatot és örökéletet. Isten a keresztégben ezt kínálja gyermekeinknek. A keresztség ennek a jelképe, de a szülők, keresztszülők, a család és a gyülekezet feladata ebben nevelni, erre tanítani, a keresztyén élettel jó példát adva vezetni a gyermeket. Imádságban hordozva őket hihetjük, hogy a Szentlélek munkája által a kisgyermek majd felnövekedve Krisztusban élő hitre juthat.
Ebben a hitben és reményben keresztelünk.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy keresztelési szándékukat legalább két hónappal a tervezett időpont előtt legyenek szívesek jelezni!

A keresztelőt két előkészítő beszélgetés előzi meg. Az első a keresztelő bejelentése, amikor a szülők kereseik meg a lelkipásztort, a második a lelkipásztor látogatása a családnál, amelyen jó ha a keresztszülők is részt tudnak venni. Gyülekezetünkben szokás a keresztelő előtt a „felügyelő“ kiválasztása, aki a gyülekezetünk aktív tagja, bizonyos házigazda szerepet is vállal a szertartáskor (fogadja, kíséri a családot, ill. tartja a kapcsolatot a családdal a későbbiekben is.)
A harmadik látogatás a keresztelő után történik, amikor a lelkipásztor a felügyelővel együtt a családlátogatás alkalmával a keresztelőről egy hanghordozót ad át emlékül, ajándékba a családnak.
A keresztség a „nagy család”, a gyülekezet ünnepe is! Ezért kérjük a keresztelős családot, hogy a keresztelőn kívül – akár a csecsemővel is, – legalább kétszer vegyen részt a vasárnapi istentiszteleten.
Keresztelőkre gyülekezetünkben a vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelet keretén belül kerül sor. Kivételek azok az alkalmak, amelyeken az úrvacsorai alkalmak is. A keresztelést az istentisztelet elején végezzük.

A szertartás menete:
A fohász, a gyülekezeti ének után a szereztetési ige hangzik el (Jézus mondja: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt 28,18-20.), majd igei tanítás a keresztségről, gyermekáldásról.

Ezután a gyülekezet és a szülők közösen elmondják az Apostoli Hitvallást, majd két kérdés hangzik el a szülők és keresztszülők felé:

  1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
    Ha így van válaszoljátok: Akarjuk!
    A válasz: Akarjuk.
  2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
    Ha így van válaszoljátok: Ígérjük!
    A válasz: Ígérjük.

Ezt követi a gyülekezet ígérete, amely szerint a megkeresztelt gyermekért és a családért imádkozni fog, és segíti a szülőket, keresztszülőket fogadalmuk teljesítésében. Ezután elhangzik az imádság a gyermekért és a szülőkért, majd pedig következik a keresztelés aktusa. Ilyenkor általában a keresztanya szokta tartani a gyermeket.

A lelkész a következőket mondja: „…, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Ámen!

A keresztelési szertartást egy áldás zárja le. Majd egy énekvers éneklése alatt a lelkipásztor bemutatja a gyermeket a gyülekezetnek.
Kérjük, hogy az egész család maradjon bent az istentisztelet végéig! Ha a kisgyermekkel bármi gond van (éhes, nyűgös, álmos stb.), akkor a család egy tagja kiviheti a templom melletti baba-mama terembe, ami fűtött , és ahol az istentisztelet is hallgatható.

A keresztelő és a családlátogatás időpontjának egyeztetésével kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a lelkipásztorral, ill. a lelkészi hivatallal. (tel.: 0915 710 725, 0911 185 678).

Reméljük, hogy a keresztelés után is találkozhatunk a gyermekkel és a családdal, ezért néhány gyülekezeti alkalmat ajánlunk a figyelmükbe: vasárnap, 10 és 11 óra között, az istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk a 3-12 éves gyermekeknek, és kisgyermekes szülőknek és csemetéjüknek a baba-mama terem áll rendelkezésére.
A gyermekeknek óvodai hittanra is van lehetőségük, majd az iskolában a hitoktatásra való jelentkezés egyértelmű következménye a szülők, keresztszülők keresztelőkor tett fogadalmának.
A gyülekezeti alkalmainkról (házasok napja, családi nap, stb.) tájékoztatást kapnak, ha a keresztelési adatlapban kitöltik az elérhetőséget is. A keresztelési adatlap az oldal alján letölthető.


FELNŐTTKERESZTSÉG

Gyülekezetünkben is lehetőség van felnőttkeresztségre. Erre jogosult az a 15. életévét betöltött fiatal, felnőtt, aki rendszeresen ismerkedik a keresztyén hittel istentiszteleteinken is, valamint a minden év októberében induló három hónapig tartó heti egyszeres konfirmációi előkészítőn, beszélgetéseken részt vesz.

Ezután a gyülekezetünk vezetősége, presbitériumával való csoportos beszélgetés alkalmával kinyilvánítja, hogy a keresztyén egyházhoz való csatlakozásában személyes hitbeli döntése vezette. Ezután ünnepi istentisztelet keretében a felnőtt csoport tagjai hitükről vallást tesznek, és a keresztég szentségében is részesülnek azok, akik még nem voltak megkeresztelve. Ezzel felhatalmazást nyernek az Úrvacsorai közösségre is.